Fototext och Billes Tryckeri går samman

Från och med den 25 okto­ber går Foto­text och Bil­les tryc­keri sam­man till ett gra­fiskt före­tag. Något som leder till många för­de­lar för våra kun­der. Till­sam­mans med Bil­les tryc­keri kan vi erbjuda en betyd­ligt ökad kapa­ci­tet och ett myc­ket bre­dare pro­dukt­ut­bud än Foto­text kun­nat erbjuda tidi­gare. Vi kan erbjuda allt ifrån små tryck­sa­ker som visit­kort och bro­schy­rer till stor­skyl­tar, utom­hus­re­klam och tryck på lju­dab­sor­ben­ter, Aku­stik­tryck. Vi kan verk­li­gen bli en hel­hetsle­ve­ran­tör till våra kunder.

Till en bör­jan kom­mer Foto­text att fort­sätta som ett dot­ter­bo­lag. Nästa steg blir att flytta in hos Bil­les i det nya gra­fiska hus som man snart bör­jar bygga i Möln­dal. Där kom­mer vi att samla all kom­pe­tens under ett och samma tak.

För våra kun­der blir det här enbart posi­tivt. Kun­derna kom­mer att behålla sina kon­takt­per­so­ner. Den per­son­liga ser­vicen, som all­tid varit Foto­texts kän­ne­tec­ken kom­mer om möj­ligt att bli ännu bättre efter denna för­änd­ring. Vi kom­mer att gå ut med ett mail till alla kun­der, leve­ran­tö­rer och part­ners på mån­dag med mer infor­ma­tion. Om du har några frå­gor är du hjärt­ligt väl­kom­men att tala med din kon­takt­man på Foto­text.
Läs press­med­de­lan­det här!

Vi ser fram emot ett fort­satt trev­ligt samarbete.