IT-lösningar som för­enklar och effektiviserar

Vår strä­van är att för­enkla var­da­gen för våra kun­der. Vi hjäl­per till att kva­li­tets­säkra ditt arbete och skydda ditt varu­märke. Han­te­ringen av tryck­sa­ker och bil­der är ofta en van­lig utma­ning för före­tag. Sär­skilt om ert mate­rial upp­da­te­ras ofta, och kanske skall han­te­ras av med­ar­be­tare eller åter­för­säl­jare i olika delar av värl­den. Tack vare lång erfa­ren­het har vi kun­nat utveckla IT-lösningar som för­enklar och effektiviserar.

Se exem­pel på hur vi för­enk­lat för några kunder:

Medi­a­ban­ken dis­tri­bu­e­rar Santa Marias mark­nads­ma­te­rial
Medi­a­bank hjäl­per Papyrus vårda varu­mär­ket
Kon­tor­s­tryck­sa­ker för Mary Kay
DR-utskick on-demand för fas­tig­hets­mäk­lare
Doku­menthan­te­rings­sy­stem ger Sul­zer smi­di­gare språk­han­te­ring
Doku­menthan­te­rings­sy­stem gör det omöj­liga möj­ligt för SKF

 

Vill du veta mer om våra IT-lösningar?

Läs mer om våra IT-lösningar eller kon­takta Inge­mar Björk­gård som gärna sva­rar på dina frå­gor. Mejla ingemar.bjorkgard@fototext.se eller ring 031–701 64 30.