Väl­kom­men till ditt tryckeri!

Hos Foto­text i Göte­borg får du per­son­lig ser­vice som gör din var­dag enklare. Vi är inte bara ett tryc­keri utan här hit­tar du digi­tal­tryck, off­set­tryck, stor­for­mat, fotostu­dio, foto­graf, IT-lösningar och myc­ket mera under samma tak, mitt i cen­trala Göte­borg. Vare sig du vill trycka visit­kort med print-on-demand, bygga en mäss­mon­ter eller få en anpas­sad lös­ning för er doku­menthan­te­ring är vi före­ta­get som löser era bekymmer.

Gå gärna in i vårt showroom och se vad vi gjort tidigare med tryck och foto i bl.a. Göteborg men även en företagsfilm Stockholm.

Energi och nya idéer finns det gott om hos Foto­text. Vi är alla inno­va­tiva och enga­ge­rade exper­ter som äls­kar utma­ningar och stäl­ler höga kva­li­tets­krav på det vi leve­re­rar till dig.
Ingen­ting är omöj­ligt.
Dina behov dri­ver vår utveck­ling framåt.


Skär ut unika specialformat.

Upp­täck vilka kre­a­tiva ideer och unika for­mer som kan för­verk­li­gas i vår skär­ma­skin. Gå till sidan om specialformat.


Aku­stik­tryck® för en bättre ljudmiljö.

Läs mer om vårt sam­ar­bete med Ecop­hon, ledande till­ver­kare av lju­dab­sor­ben­ter. Gå till akustiktryck!


Fototext och Billes Tryckeri går samman

Från och med den 25 okto­ber går Foto­text och Bil­les tryc­keri sam­man till ett gra­fiskt före­tag. Något som leder till många för­de­lar för våra kun­der. Till­sam­mans med Bil­les tryc­keri kan vi erbjuda en betyd­ligt ökad kapa­ci­tet och ett myc­ket bre­dare pro­dukt­ut­bud än Foto­text kun­nat erbjuda tidi­gare. Vi kan erbjuda allt ifrån små tryck­sa­ker som visit­kort och bro­schy­rer till stor­skyl­tar, utom­hus­re­klam och tryck på lju­dab­sor­ben­ter, Aku­stik­tryck. Vi kan verk­li­gen bli en hel­hetsle­ve­ran­tör till våra kunder.

Till en bör­jan kom­mer Foto­text att fort­sätta som ett dot­ter­bo­lag. Nästa steg blir att flytta in hos Bil­les i det nya gra­fiska hus som man snart bör­jar bygga i Möln­dal. Där kom­mer vi att samla all kom­pe­tens under ett och samma tak.

För våra kun­der blir det här enbart posi­tivt. Kun­derna kom­mer att behålla sina kon­takt­per­so­ner. Den per­son­liga ser­vicen, som all­tid varit Foto­texts kän­ne­tec­ken kom­mer om möj­ligt att bli ännu bättre efter denna för­änd­ring. Vi kom­mer att gå ut med ett mail till alla kun­der, leve­ran­tö­rer och part­ners på mån­dag med mer infor­ma­tion. Om du har några frå­gor är du hjärt­ligt väl­kom­men att tala med din kon­takt­man på Foto­text.
Läs press­med­de­lan­det här!

Vi ser fram emot ett fort­satt trev­ligt samarbete.