Vi har flyt­tat till Billes


Foto­text är fusio­ne­rat med Bil­les Tryc­keri ab sedan 2012 och i mars 2014 gick flytt­las­set från Järn­tor­get till nyre­no­ve­rade och till­byggda loka­ler hos Bil­les i Möln­dal.
Till­sam­mans med Bil­les har vi ett utbud av tjäns­ter som slår det mesta i bran­schen. Vi hop­pas att vi kan få väl­komna dig dit för att visa dig vad vi kan åstadkomma.
Vi häl­sar dig väl­kom­men till
Öster­gårds­ga­tan 6 i Möln­dal.
Tele­fon­num­ret till oss är 031–86 55 00.

VÄLKOMMEN!Gå till www.billes.se