Vilka mil­jökrav stäl­ler du på ditt tryckeri?

Ditt val av tryc­keri är också ett mil­jö­val. Foto­text har ett krets­lopp­stän­kande och tar hän­syn till mil­jön i alla delar av sin verk­sam­het i det dag­liga arbe­tet, till exem­pel genom att använda slutna system för att und­vika utsläpp av kemikalier.

Men vi blir ald­rig helt nöjda.

Vi strä­var efter att mini­mera mäng­den avfall och för­bruk­ningen av råva­ror. En av våra mål­sätt­ningar är att bara köra mil­jö­bi­lar. Foto­text är både Sva­nen­märkt och ISO-certifierat.

Vill du veta mer om vår miljöpolicy?

Inge­mar Björk­gård sva­rar gärna på dina frå­gor och syn­punk­ter. Mejla ingemar.bjorkgard@fototext.se eller ring 031–701 64 30.