Våra IT-lösningar för­enklar och effektiviserar

Han­te­ring av tryck­sa­ker och bil­der är en van­lig utma­ning för före­tag. Sär­skilt om ditt mate­rial upp­da­te­ras ofta, och han­te­ras av med­ar­be­tare eller åter­för­säl­jare i olika delar av värl­den. Tack vare vår långa erfa­ren­het har Foto­text kun­nat utveckla IT-lösningar som för­enklar och kva­li­tets­säk­rar ditt arbete, samt skyd­dar ditt varumärke.

Genom att sys­te­ma­ti­sera pro­ces­serna för pla­ne­ring, edi­te­ring och beställ­ning gör vi dem mer kost­nads­ef­fek­tiva för dig. Med­ar­be­tare och part­ners blir mer själv­gå­ende, sam­ti­digt som du kan vara säker på att de föl­jer varu­mär­kets gra­fiska mal­lar och gui­de­li­nes. Vi har system­lös­ningar som kan anpas­sas och kom­bi­ne­ras bero­ende på dina behov. I vårt showroom har vi sam­lat exem­pel på både Medi­a­bank, Doku­menthan­te­ring, Pro­jekt­pla­ne­rings­sy­stem och Beställ­ning­sy­stem. Hur kan vi för­enkla för dig?