Foto­gra­fe­ring, kost­nads­ef­fek­tiv och proffsig

Många av våra kun­der behö­ver kost­nads­ef­fek­tiv och proff­sig pro­dukt­fo­to­gra­fe­ring. De har ett stort sor­ti­ment som upp­da­te­ras ofta, och pro­du­ce­rar nytt kom­mu­ni­ka­tions­ma­te­rial i samma takt. Är det något du kän­ner igen dig i?

All­tid aktu­ella kva­li­tets­bil­der i din bildbank

Foto­text ser till att du all­tid har aktu­ella och tryck­fär­diga pro­dukt­bil­der av hög kva­li­tet i din bild­bank. Vi har en egen foto­graf, Erja Vai­nio, som arbe­tar i vår moderna, fullt utrus­tade fotostu­dio, eller på den plats som pas­sar dig och dina pro­duk­ter bäst. Hon skö­ter också por­trätt­fo­to­gra­fe­ring, till exem­pel av din personal.

Låt dig inspi­re­ras av de foto­jobb vi gör för SCA Hygi­ene (packs­hots).