Ett halvt sekel av erfa­ren­he­ter och nytänkande

Foto­texts inno­va­tiva och nyfikna inställ­ning är inget nytt. Sedan star­ten för över 50 år sedan har vi sett till att vara fram­kant i utveck­lingen av tek­nik, kun­skap och idéer. Nya behov från kun­den är all­tid en chans för oss att skapa nya lös­ningar eller utveckla dem vi redan har.

Nuet och framtiden

Idag har vi ett digi­tal­tryc­keri i topp­klass, men också off­set­tryc­keri, stor­bilds­pro­duk­tion, fotostu­dio och foto­graf i huset. Våra spe­ci­al­ut­veck­lade IT-lösningar har hjälpt flera stora före­tag att sys­te­ma­ti­sera sin tryck­saks­pro­duk­tion. Och 2011 lan­se­rade vi två nya pro­duk­ter: Spe­ci­al­for­mat och Aku­stik­tryck®. Fram­ti­den är ald­rig långt borta hos Fototext.

Vill du se exem­pel på jobb vi har gjort?

I vårt showroom har vi sam­lat några inspi­re­rande exem­pel på vad vi har gjort för våra kunder.