Aku­stik­tryck® i verkligheten

Våra Aku­stik­tryck® har redan för­bätt­rat ljud­mil­jön på flera plat­ser. På Kvarn­by­sko­lan och Broslätts­sko­lan i Möln­dal har man satt upp lju­dab­sor­ben­ter med tryck för att dämpa lju­det i sina loka­ler. Volvo Bus­sar använde dem för att göra sin mon­ter till en behag­lig lju­doas på en stor mässa. Papyrus har smyc­kat sitt huvud­kon­tor med bil­der som ska­par en skön miljö, för både ögon och öron. Restau­rangen Pasta e Con­torni i Göte­borg sat­sade på god aku­stik i sam­band med en reno­ve­ring, och kan nu bjuda på en deli­kat ljudmiljö.

Aku­stik­tryck® är ett eget varu­märke inom Foto­text. Du är också väl­kom­men till akustiktryck.se för att lära dig mer om ljud­mil­jöer och se fler inspi­re­rande exempel!

Du kan också kon­takta Tomas Silfver­berg om du har frå­gor. Mejla till tomas.silfverberg@fototext.se eller ring 031–7016428