Digi­tal­tryck för era behov

Trycka kata­lo­ger, visit­kort eller reklamut­skick? Enkla pro­dukt­blad eller påkos­tade inbjud­ningar? Kanske en hel bok om ditt före­tag eller om ditt bröl­lop? Foto­text löser dina behov av tryck­sa­ker, från stora voly­mer till enstaka, per­so­na­li­se­rade exem­plar. Vi tryc­ker både med digi­tal– och off­set­tryck och är dess­utom ett sva­nen­märkt tryc­keri pla­ce­rat i cen­trala Göte­borg. Besök gärna vårt showroom där vi har ställt ut flera exem­pel på vad vi har gjort för andra. Låt dig inspireras!

Pion­jä­rer som utveck­lar digitaltryck

Vi till­hörde pion­jä­rerna när digi­tal­tryck slog ige­nom på 1990-talet, och har ända sedan dess utveck­lat och för­fi­nat det tryc­ket för att åstad­komma bättre resul­tat. Det möj­lig­gör även mer per­so­na­li­se­ring och print-on-demand. Det inne­bär att du kan trycka små upp­la­gor, snabbt och kost­nads­ef­fek­tivt, till skill­nad från off­set, som krä­ver en större volym för att det ska vara eko­no­miskt. Vi kan erbjuda högre kva­li­tet och större kapa­ci­tet än van­liga tryckerier.

Vill du veta mer om digi­tal­tryck hos Fototext ?

Mejla marie-louise.lundgren@fototext.se eller ring 031–701 64 18.