Stor­for­mat syn­lig­gör dig och ditt budskap

Ibland är stor­le­ken en avgö­rande fak­tor för kom­mu­ni­ka­tio­nen. Det kan handla om mäss­hal­lar, offent­liga utrym­men, bil­hal­lar, flyg­plat­ser, kon­fe­rens­an­lägg­ningar och restau­ranger. Alla dessa är mil­jöer där expo­ne­ring i stor­for­mat bidrar till en upp­le­velse, syn­lig­gör ditt varu­märke och för­stär­ker ditt budskap.

Stor­for­mat används ofta för sälj­dri­vande kom­mu­ni­ka­tion vid point of sale, dvs på kam­pan­jy­tor i buti­ker, i mäss­mont­rar eller andra för­sälj­nings­plat­ser. För bästa effekt kom­plet­te­ras de stora lös­ning­arna med till­hö­rande tryck­sa­ker. Eller var­för inte en annorlunda form som stic­ker ut. Låt dig t.ex. inspi­re­ras av vad vi gjorde för Sam­so­nite (kam­panj på flyg­plats) eller gå till vårt showroom, där vi har sam­lat några exem­pel på vad vi kan göra för dig.

Vill du veta mer om stor­for­mat hos oss på Fototext?

Kon­takta Andreas Eriks­son som gärna sva­rar på dina frå­gor. Mejla andreas.eriksson@fototext.se eller ring 031–7016416.