Spe­ci­al­for­mat för Samsonite

Vi arbe­tar till­sam­mans med Sam­so­ni­tes mark­nads­av­del­ning för att ta fram kam­panj­ma­te­rial. I det här fal­let gällde det en kam­panj på de större flyg­plat­serna i Nor­den. Sam­so­nite ville upp­märk­samma sina extremt håll­bara res­väs­kor, t.ex. Cube­lite och ProDLX-3. Det gjor­des med både stor­for­mat och specialformat.

Sam­so­nite har haft en reklam­film rul­lande i de nor­diska tv-kanalerna där Cubelite-väskorna skjuts rakt genom en tegel­vägg utan att ska­das. Med stor­for­mat och spe­ci­al­for­mat åter­ska­pade vi den illu­sio­nen så att det såg ut som i reklam­fil­men, med hjälp av en 3 meter hög medi­a­wall som pla­ce­ra­des vid bagagebandet.

Vi tog fram flyg­plan och moln som skars ut i vår skär­ma­skin och häng­des upp i taket. Det blev ett kre­a­tivt och upp­se­en­de­väc­kande event.

Vill du veta mer om specialformat?

Läs mer om spe­ci­al­for­mat eller kon­takta Anders Wack­felt som gärna sva­rar på dina frå­gor. Mejla anders.wackfelt@fototext.se eller ring 031– 701 64 05.