Kre­a­tiva for­mer gör star­kare intryck

Var­för nöja dig med de tra­di­tio­nella fyr­kan­tiga for­ma­ten? Var­för bara trycka din logo­typ på en skylt när du kan skära ut den? Kre­a­tiva, effekt­fulla for­mer drar ögo­nen till sig och för­stär­ker ditt bud­skap. Vår skär­ma­skin skär ut prak­tiskt taget vil­ken form som helst, med max­i­mal pre­ci­sion, i val­fritt mate­rial. Till exem­pel Forex®, Plexi®, Dibond® eller Kapa®.

För­pack­ningar, skylt­ställ och prototyper.

Eftersom vi kan skära och biga val­fria for­mer, kan vi också pro­du­cera för­pack­ningar, pro­to­ty­per, dum­mies skylt­ställ och andra lös­ningar med figurskär­ning i begrän­sade upp­la­gor. Per­fekt för att skapa exklu­siva inbjud­ningar eller ta fram kost­nads­ef­fek­tiva pro­to­ty­per. De unika for­merna kom­plet­te­ras natur­ligt­vis med digi­tal­tryck av högsta kvalitet.

Vill du veta mer om specialformat?

Du är väl­kom­men att kon­takta Anders Wack­felt som gärna sva­rar på dina frå­gor. Mejla anders.wackfelt@fototext.se eller ring 031–7016405