Stor­for­mat i verkligheten

Ibland kan stor­le­ken vara en avgö­rande fak­tor för att synas. Det kan handla om mäss­hal­lar, bil­hal­lar, flyg­plat­ser, kon­fe­rens­an­lägg­ningar, offent­liga utrym­men och restau­ranger. Expo­ne­ring i stor­for­mat kan i alla dessa är mil­jöer bidra till en upp­le­velse, syn­lig­göra ditt varu­märke och för­stärka ditt budskap.

Vill du veta mer om storformat?

Läs mer om stor­for­mat eller kon­takta Tomas Silfver­berg som gärna sva­rar på dina frå­gor. Mejla tomas.silfverberg@fototext.se eller ring 031–701 64 28.