Aku­stik­tryck® – sund ljud­miljö och snygg inredning.

Ljud som vi inte vill höra kal­las för bul­ler. Det kan vara ljud från maski­ner, kon­tors­ap­pa­ra­ter, hög musik och allt­för många rös­ter som talar sam­ti­digt. En bra ljud­miljö är en för­ut­sätt­ning för triv­sel, pre­sta­tions­för­måga och god hälsa. Detta är något som arki­tek­ter, aku­sti­ker och inre­dare efter­strä­var på olika sätt, t.ex. genom val av plan­lös­ning och mate­rial. Nu finns det ett nytt, mer per­son­ligt sätt att för­bättra din ljudmiljö.

I sam­ar­bete med aku­sti­ker och med Saint-Gobain Ecop­hon, inter­na­tio­nell mark­nads­le­dare inom lju­dab­sor­ben­ter, har vi utveck­lat Aku­stik­tryck®. Du väl­jer motiv och vi tryc­ker på Ecop­hons lju­dab­sor­be­rande aku­stik­plat­tor, som sedan kan mon­te­ras på väg­gen, i taket eller som rums­av­de­lare på gol­vet. De fär­diga pro­duk­terna är brand­klas­sade (unikt i bran­schen), aku­stik­tes­tade och aller­gi­tes­tade. Väl­kom­men till akustiktryck.se för att lära dig mer om en snyg­gare ljudmiljö!

Vill du veta mer om Aku­stik­tryck®?

Kon­takta Tomas Silfver­berg om du har frå­gor. Mejla till tomas.silfverberg@fototext.se eller ring 031–701 64 28.